10. dubna 2012

Flex, pár drobností

Při studiu na nedávnou Flexovou certifikaci jsem se musel poměrně hodně hluboko ponořit do Flexové dokumantace. A to jak do reference ActionScriptu, tak do konceptů a architektury samotného Flexu Using Flex. Důvod byl jednoduchý - nedostatek praxe jsem musel nahradit porozuměním.

Protože se mi architektura Flexu líbíla, rád bych se k němu vrátil a pro ten případ si tady chci zaarchivoval pár věcí, které mne zaujaly.

Bidirectional binding
Pokud chci mít obousměrné datové propojení dvou komponent, mám k dispozici tři způsoby. Buď je vzájemně provázat jednosměrným bindingem:
<s:TextInput id="input1" text="{input2.text}"/>
<s:TextInput id="input2" text="{input1.text}"/>
Nebo na zdroji říct, že propojení je obousměrné pomocí znaku zavináče (@):
<s:TextInput id="input1" text="@{input2.text}"/>
<s:TextInput id="input2"/>
Anebo použít tag <fx:Binding> s nastavenou twoWay property:
<fx:Binding source="input1.text"
      destination="input2.text"
      twoWay="true"/>

Event flow
Flex je framework postavený mmj. na Even-driven architekturě. Události zde proto hrají jednu z ústředních rolí. Pokud je na nějakém komponentu spuštěna (triggered) událost, má Flex definovány tři fáze, během kterých zjišťuje, zda události naslouchají nějaký event  listeneři:

Tři fáze event flow
 1. Capturing Phase probíhá od kořenového uzlu (root node) komponentového stromu až k rodičovskému uzlu cílového komponentu (target node). Na obrázku Application -> Group -> Panel. Flash Player na každém uzlu kontroluje, zda má na spuštěnou událost zaregistrovaný listener, pokud ano, listener zavolá.
 2. Targeting Phase zahrnuje pouze cílový/spouštěcí komponent (target node). Na komponentu jsou zavolány registrovaný listenery.
 3. Bubbling Phase probíhá od rodičovského uzlu cílového komponentu zpět ke kořenovému uzlu. Na obrázku Panel -> Group -> Application. Opět jsou zavolány registrované listenery.
Jak to všechno funguje ukazuje následující kód. V MXML je definován komponentový strom z obrázku (Application -> Group -> Panel -> Button). Ve fázi inicializace (funkce initializeHandler) jsou na komponenty navěšeny listenery, na každý dva - jeden pro fázi capturing, jeden pro fázi bubbling. Zbytek funkcí jsou event handlery, které vypisují text do debug konzole (metoda trace).
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 
      xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"
      initialize="initializeHandler(event)">

 <fx:Script>
  <![CDATA[
   import mx.events.FlexEvent;

   protected function clickHandler(
           event:MouseEvent):void {
    trace("Button has been clicked.");
   }

   protected function groupEventHandler(
           event:Event):void {
    trace("Event has been dispatched to: "
            + event.currentTarget);
   }

   protected function panelEventHandler(
           event:Event):void {
    trace("Event has been dispatched to: 
            + event.currentTarget);
   }

   protected function buttonEventHandler(
           event:Event):void {
    trace("Event has been dispatched to: 
            + event.currentTarget);
   }

   protected function initializeHandler(
           event:FlexEvent):void {
    group.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
                groupEventHandler,
                true);
    group.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
                groupEventHandler);
    panel.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
                panelEventHandler,
                true);
    panel.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
                panelEventHandler);
    button.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
                buttonEventHandler,
                true);
    button.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
                buttonEventHandler);
   }

  ]]>
 </fx:Script>

 <s:Group id="group">
  <s:Panel id="panel" title="Panel">
   <s:Button id="button"
        label="Button Event"
        click="clickHandler(event)"/>
  </s:Panel>
 </s:Group>

</s:Application>
Po kliknutí na tlačítko Button Event se na debug konzoli vypíše následující výpis (řádky jsou zalomeny). Jednotlivé barvy představují výše popsané fáze.
Event has been dispatched to: Work.ApplicationSkin2
  ._ApplicationSkin_Group1.contentGroup.group
Event has been dispatched to: Work.ApplicationSkin2
  ._ApplicationSkin_Group1.contentGroup.group.panel
Button has been clicked.
Event has been dispatched to: Work.ApplicationSkin2
  ._ApplicationSkin_Group1.contentGroup.group.panel
  .PanelSkin7._PanelSkin_Group1.contents
  .contentGroup.button
Event has been dispatched to: Work.ApplicationSkin2
  ._ApplicationSkin_Group1.contentGroup.group.panel
Event has been dispatched to: Work.ApplicationSkin2
  ._ApplicationSkin_Group1.contentGroup.group

HTTPService
Pro zaslání HTTP requestu a příjem odpovědi na/z nějaké URL obsahuje Flex třídu HTTPService. Třída funfuje asynchronně - metodou send() se odešle request a události result se nastaví handler, který zpracuje response. Celé je to jednoduché a elegantní:
<fx:Script>
 <![CDATA[
  import mx.rpc.events.ResultEvent;

  protected function init():void {
   categoryService.send();
  }

  protected function resultHandler(
              event:ResultEvent):void {
   trace(event.result);
  }
 ]]>
</fx:Script>
<fx:Declarations>
 <s:HTTPService id="categoryService"
     url="http://www.flexgrocer.com/category.xml"
     resultFormat="e4x"
     result="resultHandler(event)"/>
</fx:Declarations>

Žádné komentáře:

Okomentovat